Makaleler


Farklı Tür Agrega İçeren Betonların Termo-Fiziksel Özellikleri

İnşaat mühendisliğinde, bir yapının ısıl konfor açısından tasarımında yapıdaki ısı transferinin önemli bir yeri vardır. Malzemedeki sıcaklık profilinin ve ısı akışının tahmin edilebilmesi için yapı malzemelerinin ısı iletim katsayısı ve buhar difüzyon direnç faktörü gibi termo-fiziksel özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Betonda agrega türünün termo-fiziksel özellikleri önemli ölçüde etkilediği bilinmekte ...


Alkali Silika Reaksiyonunu Önlemede Farklı Mineral Katkı Maddelerinin Rolü

Bu çalışmada, alkali-silika reaksiyonu sebebiyle betonun genleşmesinin azalmasında üç mine-ral katkı maddesinin etkinliği araştırılmaktadır. Harç çubuklarını hazırlamak için iki doğal kum ve bir kırma kum olmak üzere üç tip agrega kullanıldı. Bu agregalar, ASTM C295 standardına göre petrografik olarak incelenmiş ve ASTM C1260’a istinaden zararlı oldukları bulunmuştur. Bu çalışmadaki katkı maddeleri içerisin ...


Belirsizlik Altında Karar Alma Süreçlerinin Analizi: Belirsizliğin Biçimleri (2. Bölüm) – Teknolojik Belirsizlik ve Fiyat – Teknoloji Belirsizliği

Belirsizlik altında karar alma süreçlerinin analizi ile ilgili çalışmanın ilk bölümünde belirsizlik ve iktisatta belirsizlik konusuna yapılan katkılar değerlendirilmiş ve belirsizliğin kaynakları detaylı olarak incelenerek örneklendirilmişti. Bu bölüm ise iki parçadan oluşmakta ve belirsizliğin biçimleri irdelenmektedir. Sürpriz şeklinde ortaya çıkan ve objektif olasılıkların atfedilemediği belirsizlik; fiyat belirsizliği, teknolojik belirsizlik ve fiyat-teknoloji belirsizliği biçiminde meydana gelebilir. Belirsizlik biçimlerinden fiyat belirsizliği bir önceki yazıda değerlendirilmiş olup yazının ikinci parçası teknoljik belirsizlik ve fiyat – teknoloji belirsizliği üzerinedir.


Bazıları Sıcak Sever Isıya Mukavim Bantlara Yönelik Rehber

Konveyör bantların dayanımları ile ilgili taleplerin en önemlisi ısı mukavemetidir. Çünkü ısı en affı olmayan en zarar veren zorlayıcı unsurdur. Isıya maruz kalmak bantları hızlandırılmış bir yaşlanma sürecine sürükler, bunun neticesinde ise bant yüzeyi sertleşir ve çatlaklar oluşur. Isı aynı zamanda karkas yapıya da geri dönülmez zararlar verir. Isıya maruz kalmak kaplamalar ve karkas arasındaki yapışmayı ve bezlerin kendi aralarındaki yapışmayı olumsuz etkiler ve bant kat kat ayrılır. Bu soruna “delaminasyon” denir. Bant kaplamasındaki kauçuk sertleştiği ve daha az elastik hale geldiği için kauçuğun kopma mukavemet ve kopma uzaması %80’ler mertebesinde düşüş gösterebilir. Bu da bantın çalışması için gerekli esneknik ve mukavemeti kaybetmesine sebeb olur. Aynı zamanda aşınma mukavemeti de dramatik bir biçimde %40 mertebesinde azalabilir.
 


SICK Bulkscan ile Basitleşen Konveyör Optimizasyonu

Günümüzün madencilik ve maden işleme operasyonlarında, dökme malzemenin nakliyesinin ekonomik ve verimli olması zorunludur. Konveyörün altyapısı, şüphesiz dökme malzeme taşıma işleminin en önemli parçasını oluşturur. Madenin cinsi veya kaynağı dikkate alınmaksızın konveyörlerin, işletmenin değerini garanti altına alacak şekilde performans göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle, modern konveyör sistemleri ideal olarak zamanın mümkün kıldığı en iyi verileri kullanmak üzere tasarlanmışlardır.
 


Çimento Sektöründe Patlamadan Korunma Dokümanın Hazırlanması

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 30.04.2013 tarih ve 28633 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir.